Aanvragen

Criteria Aanvragen/Evaluatie

Iedere aanvraag (en evaluatie) wordt getoetst aan de actuele toetsingscriteria vastgesteld in de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken (nov. 2018 – ingaande 1 januari 2019).

Voedselpakketten die door de Voedselbank ter beschikking zijn gesteld zijn bedoeld als NOODHULP en als aanvulling op de wekelijkse boodschappen. Deze pakketten zijn bestemd voor mensen die voor kortere of langere tijd echt niet rond kunnen komen.

Bij de toekenning van de pakketten gaat de Voedselbank uit van het besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding en kleding e.d., dus nadat vaste kosten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn.

Per 1 januari 2024 zijn de normbedragen daarin als volgt samengesteld:
Basisbedrag per huishouden: € 200,00.
Bedrag per gezinslid € 115,00.

Voorbeeld: Man, vrouw en 2 kinderen = basis 200 + (4 x 115) = € 660,00.

Als uw besteedbaar bedrag*) of bedrag aan Leefgeld minder is dan het voor u geldende normbedrag kunt u in aanmerking komen voor een voedselpakket.
*) ‘Besteedbaar bedrag’ is wat overblijft na aftrek van vaste lasten, aflossingen etc.

Het is de bedoeling dat er tevens wordt aangegeven hoe lang de hulp naar verwachting noodzakelijk is. Er moet immers naar gestreefd worden dat er op korte of lange termijn een oplossing voor de noodsituatie komt. Periodiek wordt getoetst of de hulp nog noodzakelijk is.

Er wordt met de grootst mogelijke zorg gewaakt over de privacy van degenen die de pakketten ontvangen. Hun gegevens worden derhalve niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven. De Voedselbank en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken is verbindt zich hieraan strikt te houden.

De gegevens dienen uitsluitend om de continuïteit te kunnen garanderen, voor het geval de uitdelende instantie of persoon haar taak niet meer kan of wil verrichten, om vast te kunnen leggen tot wanneer de hulp naar verwachting noodzakelijk is.

Aanmeldingsformulieren mogen niét door particulieren worden ingevuld, alleen door de Voedselbank of door een hulpverlenende instantie.

HOE MELDT U ZICH AAN?

U kunt zich op verschillende manieren aanmelden:

 1. Via uw bewindvoerder, hulpverlener.
 2. Via Sociale Wijkteams Vlaardingen.
  Vlaardingen heeft 4 Sociale wijkteams, dus ook in uw wijk.
  Deze teams hebben wekelijks spreekuur en ervaring met het indienen van een aanvraag.
  Voor adres en tijden verwijzen we u naar de site wijkteamsvlaardingen.nl
  of tel.nr.(010) 4731033
 3. Wilt u zich het liefst zelf aanmelden dan verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met (06) 39512617 om een afspraak te maken voor een intakegesprek waarbij de volgende gegevens moeten worden aangeleverd:
  – identiteitsbewijs
  – inkomensverklaring (loon/uitkering)
  – bewijs huur, energie, water (eventueel rekeningafschrift )
  – bewijs toeslagen
  – gemeentelijke belastingen
  – bewijs ziektekostenverzekering en overige verzekeringen
  – bewijs schulden en aflossingen
  – in geval van leefgeld, is slechts budgetplan en de rekeningafschriften van de laatste 3 maanden van leefgeld nodig