Voedselbank Vlaardingen opent winkel

Op 6 januari is ook in Vlaardingen een winkel van de Voedselbank geopend door de wethouder sociale zaken A. Proos.

Met het winkelconcept zal een betere bijdrage aan de eerste levensbehoefte worden geleverd. Door het creëren van een ruimer eigen home wordt tevens ruimte gegeven aan een organisatie die met sociale raadslieden hulp biedt bij geldzaken en juridische vragen. Een bijdrage aan erkenning en machtiging van het individu.

De basis is gelegd voor een nieuwe distributiewijze. Met de financiering van de verbouwing en inrichting die vrijwel geheel door sponsoring heeft plaatsgevonden is ook financieel een sterke basis gelegd voor de toekomst. Natuurlijk blijven er vaste kosten bestaan, zoals huur, energie en vervoerskosten. Een groot deel daarvan wordt gesubsidieerd door de gemeente Vlaardingen. Een en ander betekent dat de giften voor het grootste deel kunnen worden besteed aan de inkoop van voedsel. Echter de opzet blijft om maximaal te blijven voorzien in het verkrijgen van voedsel door sponsoring.

Wij prijzen ons gelukkig ,met de voortdurende ondersteuning van ons werk door zoveel particulieren, bedrijven, stichtingen, kerken en gemeente , voor het wekelijks te kunnen voorzien van inmiddels 230 gezinnen bestaande uit meer dan 500 personen van voedsel .Het streven is en blijft om te kunnen voorzien in de behoefte aan voedsel voor 3 dagen per week.
We kunnen terugzien op een geslaagde openingsbijeenkomst waaruit blijkt dat er een grote en warme belangstelling is uit alle delen van de samenleving voor het werk van de Voedselbank.